Home » Các dịch vụ » Lĩnh vực kinh doanh thương mại

Lĩnh vực kinh doanh thương mại

Tư vấn về
• Các hoạt động thương mại: mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương
mại, trung gian thương mại, đấu thầu, đấu giá…
• Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng kinh doanh thương mại
• Tư vấn và soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại
• Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong
những vụ tranh chấp liên quan đến các hợp đồng kinh doanh thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Dự án chung cư Sunshine Garden